ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่            
  สินค้า ประเภทที่ ลักษณะการขาย ค่าธรรมเนียมต่อปี            
  สุรา 1 ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป 8,250            
    2 ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป 1,650            
    3 ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร (สุราในประเทศและสุราต่างประเทศ)              
       (1)ในเขตกรุงเทพมหานครเขตเทศบาลนคร และเขตเมืองพัทยา 1,650            
       (2)ในเขตอื่นนอกจาก (1) 1,100            
    4 ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร (สุราในประเทศ)              
       (1)ในเขตกรุงเทพมหานครเขตเทศบาลนคร และเขตเมืองพัทยา 110            
       (2)ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล 55            
       (3)ในเขตสุขาภิบาล 27.50            
       (4)ในเขต อบต. 11            
    5 ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร เพื่อดื่ม 110            
      ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกินสิบวัน              
    6 ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตรเพื่อดื่ม              
      ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกินสิบวัน              
       (1)ในเขตกรุงเทพมหานครเขตเทศบาลนคร และเขตเมืองพัทยา 55            
       (2)ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล 27.50            
       (3)ในเขตสุขาภิบาล 13.75            
    7 ขายสุราครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร เพื่อดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร              
       (1)ขายสุราทุกชนิด 220            
       (2)ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร 55            
      หมายเหตุ ค่าใบอนุญาตสุรา รวมค่าธรรมเนียมและรายได้ มท.10%              
                     
  ยาสูบ 1 ขายยาสูบในประเทศและต่างประเทศโดยไม่จำกัดจำนวน 500            
    2 ขายยาสูบในประเทศและต่างประเทศ ครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน 250            
    3 ขายยาสูบในประเทศและต่างประเทศ ครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน              
       (1)ชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศ 20            
       (2)ชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศ 20            
                     
  ยาเส้น 1 ขายยาเส้นโดยไม่จำกัดจำนวน 100            
    2 ขายยาเส้นครั้งละไม่เกิน 2 กิโลกรัม 10            
                     
  ไพ่ ขายส่ง ขายโดยไม่จำกัดจำนวน 100            
    ขายปลีก ขายได้ครั้งละไม่เกิน 40 สำรับ 20            
  ยาสูบ หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง และให้รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย            
  ให้ต่อใบอนุญาตได้ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. ของทุกปี            
  เวลาจำหน่ายสุรา 11.00 - 14.00 น. และเวลา 17.00 - 24.00 น. (เฉพาะขายสุราประเภทที่ 3-6)            
  ห้ามจำหน่ายสุรา ยาสูบ ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี            
                     
                     
                     
  เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตขาย  สุรา  ยาสูบ  และไพ่              
  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต              
  2. สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการขายหรือสัญญาเช่า              
  3. กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้มาด้วยตนเอง (นิติบุคคล) ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ              
      ในการขออนุญาต ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีขอใบอนุญาตรายการเดียว)               
      ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีขอใบอนุญาตตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป)               
      พร้อมสำเนาใบประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ              
  4. กรณีเป็นนิติบุคคล  ให้มีสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ              
      กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน              
                     
     
      ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่              
      สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1              
      ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัด              
      ถนนมนตเสวี  อ.เมืองชลบุรี              
      จังหวัดชลบุรี   20000              
      โทร : 0 3827 8700-1              
      โทรสาร : 0 3826 0977               
      http://chonburi.excise.go.th              
                     
    กลับสู่หน้าหลัก