พระบรมราโชวาท “วันข้าราชการพลเรือน 2551”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  ปีพุทธศักราช 2551

 

            งานราชการนั้น     คืองานของแผ่นดิน       ข้าราชการจึงต้องสำเหนียก

ตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงฐานะและหน้าที่ของตน    แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่าง

โดยเต็มความสามารถ     ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง    และด้วยความมีสติยั้งคิด        

รู้ว่าสิ่งใดถูก  สิ่งใดผิด  สิ่งใดควรกระทำ    สิ่งใดควรงดเว้น  เพื่อให้งาน

ที่ทำปราศจากโทษเสียหาย    และบังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้ คือความเจริญ 

มั่นคงของประเทศชาติและประชาชน

                   

 

 

 

         

 

                                     

 

 

พระบรมราโชวาท “วันข้าราชการพลเรือน 2550”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  ปีพุทธศักราช 2550

 

         งานของแผ่นดิน    เป็นงานส่วนรวม   มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้น

หรือเสื่อมลงของบ้านเมืองและทุกข์สุขของประชาชนทุกคน    ข้าราชการ

ผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน   จึงต้องสำนึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่

และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเข้มแข็ง  

สุจริต  และด้วยปัญญารู้คิดพิจารณา  ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม

อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ   อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและกำจัด อย่างชัดเจน  ถูก  ตรง