กรมสรรพสามิต แผนที่ภาษ กฎหมายน่ารู้ ข้อมูลสถิติ อัตรากำลัง ร้องเรียน

ทัศน์กรมสรรพสามิต :: องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากลปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม ค่านิยมกรมสรรพสามิต (STARS) : S = Standardization ความมีมาตรฐาน T = Transparency ความโปร่งใส A = Accountability จิตสำนึกความรับผิดชอบ R = Rapid & Simplicity ความรวดเร็วและเรียบง่าย S = Satisfaction ความพึงพอใจ:::..


Quick Link
   

 
 

 

 

 

 

 

  " สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีในวโรกาส "วันฉัตรมงคล "

      ข้าราชการ,พนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ี่ี่ชลบุรี 1 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนี่องในวโรกาส "วันฉัตรมงคล"
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

   " สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ"

      ข้าราชการ,พนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ี่ี่ชลบุรี 1 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 9 เมษายน 2555
เวลา 15.00 น. วัดเขาบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

   " สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "สมเด็จพระนเาศวรมหาราช"

   ข้าราชการ,พนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ี่ี่ชลบุรี 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด้๗พระนเรศวร
มหาราช ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 07.30 น. ณ พระบรมราชานุ
สาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
   " สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ "
       ข้าราชการ,พนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ี่ี่ชลบุรี 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 น. ณ ศาลา
เฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  " ท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตพร้อมท่านที่ปรึกษาและคณะ มาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานฯ "

  ท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตพร้อมท่านที่ปรึกษาและคณะ มาตรวจเยี่ยมการ ปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง ณ สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

   


ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต คลิกที่นี่
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ คลิกที่นี่
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คลิกที่นี่
รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  คลิกที่นี่
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา คลิกที่นี่

 


นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

  นางดารัต บินซีดิน
ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 2

 

 

 

 

 นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์  สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1

 © จัดทำและพัฒนาโดย ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
ศาลากลางจัง หวัดชลบุรี  ถนนมนตเสรี  อ.เมือง  จ.ชลบุรี 20000    

Tel : 038-278700 - 1    Fax : 038-260977    E-mail : chonburi@excise.go.th