หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต

(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง  พ.ศ. 2551)

 

             1.  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  กฎหมายว่าด้วยสุรา  กฎหมายว่าด้วยยาสูบ   กฎหมายว่าด้วยไพ่  กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต  กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา  กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ

            2.  ตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีที่กรมจัดเก็บ

            3.  เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมต่อกระทรวง

            4.  ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานแผน  การกำกับ  เร่งรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด  และงานสารสนเทศของกรม

            5.  บริหารกิจการขององค์การสุราและโรงงานไพ่

            6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

 

 

 

การแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต

 

1. สำนักงานเลขานุการกรม

2.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.  สำนักกฎหมาย

4.  สำนักตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปราม

5.  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

6.  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

7.  สำนักบริหารการคลังและรายได้

8.  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

9.  สำนักแผนภาษี

10  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 -10

11.  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

12.  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

14.  กลุ่มตรวจสอบภายใน

15.  กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

16.  กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายใน ดังนี้

         1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
         2.
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
         3.
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ
          1.1
ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ งานบริหารงานบุคคล และงานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
          1.2
การจัดเตรียมการประชุม การประสานงาน การติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตภาค หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          1.3
การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่กรมได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
         1.4
การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์
         1.5
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมทั้งประเมินผลงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
         1.6
การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ของภาค พร้อมทั้งการติดตามแผน เพื่อให้ประชาชน ผู้เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
         1.7
การดำเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติ
         1.8
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
         2.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทุกประเภท ภาษี อบจ. และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
         2.2
การประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การยกเว้น และการขอคืนภาษี
         2.3
ประสานงานด้านข้อมูลกับภาค เพื่อประโยชน์ต่องานด้านตรวจสอบภาษีของภาค
         2.4
ควบคุม ตรวจสอบ และตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม/โรงงานที่อยู่ในความควบคุม
         2.5
การจัดทำรายงาน งบเดือน และสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
         2.6
ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ การพิจารณาการ ออกใบอนุญาต พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
        2.7
พิจารณาตรวจสอบการขอจดทะเบียนสรรพสามิต การจัดทำข้อมูลสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง2.8 ควบคุมการเบิกจ่ายและจำหน่ายแสตมป์สรรพสามิต
       2.8
กำกับ ดูแล และควบคุมการผลิตและจำหน่ายใบยาสูบและยาสูบทุกประเภทตามที่กำหนดในกฎหมาย และระเบียบ
       2.9
การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในความควบคุม
       2.10
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. ฝ่ายปราบปราม
         3.1 วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและดำเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ให้เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
        3.2
สืบสวน วางแผนจับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติ
        3.3
ออกตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับและสัญญาของทางราชการ
       3.4
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันหรือลดการกระทำผิดตามกำหมายสรรพสามิต
       3.5
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายกฎหมาย
       4.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่งตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง
      4.2
การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี พร้อมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจในงานคดี
      4.3
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจรับ การเก็บรักษา การทำลาย และการขายทอดตลาด
      4.4
การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      4.5
ปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย